JFK'S ASSASSINATION:
WWJ-RADIO COVERAGE FROM
NOV. 22 AND NOV. 24, 1963

---------------------